Eusko Jaurlaritza. Adimen gaitasun handiko ikasleei hezkuntza-arreta emateko plana 2019-2022 [2019].

Gobierno Vasco. Plan de atención educativa para el alumnado con altas capacidad es intelectuales 2019-2022 [2019].

Gasteizko Udala. Desgaitasun egoeran dauden pertsonei erreferentzia egiten dien terminologia [2019].

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz. Terminología referida a las personas en situación de discapacidad [2019].

       

Eusko Jaurlaritza. Eskola inklusiboa garatzeko esparru-plana 2019-2022 [2019].

Gobierno Vasco. Plan marco para el desarrollo de una escuela inclusiva 2019-2022 [2019].

Eusko Jaurlaritza. Adoptatutako ikasleei eskola inklusiboan eman beharreko hezkuntza-erantzuna [2017].

Gobierno Vasco. La respuesta educativa en la escuela inclusiva al alumnado adoptado [2017].

       

Eusko Jaurlaritza. Gaztaroko artritis idiopatikari buruzko gida laburra [2016].

Gobierno Vasco. Guía breve sobre artritis idiopática juvenil [2016].

Eusko Jaurlaritza. Ikusmen desgaitasuna duten ikaskeen hezkuntza-inklusioa [2016].

Gobierno Vasco. La inclusión educativa del alumnado con discapacidad visual [2016].

       

Eusko Jaurlaritza. Haurren garapenaren jarraipenerako protokoloa. Bigarren fasea: detekzio espezifikoa [2016].

Gobierno Vasco. Protocolo de seguimiento del desarrollo infantil. Segunda fase: detección específica [2016].

descargar eskalak eskuratu

 

Eusko Jaurlaritza. 13/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzkoa [2016].

Gobierno Vasco. DECRETO 13/2016, de 2 de febrero, de intervención integral en Atención Temprana en la Comunidad Autónoma del País Vasco [2016].

       

Ana M. García de Motiloa. Ospitalerako ipuinak [2015].

Ana M. García de Motiloa. Cuentos para el hospital [2015].

Eusko Jaurlaritza. Haurren garapenaren jarraipenerako protokoloa: arreta goiztiarra hezkuntza baitan. Marko-plana [2015].

Gobierno Vasco. Protocolo de seguimiento del desarrollo infantil: el entorno educativo de la atención temprana. Plan marco [2015].

eskalak eskuratu

       

Berritzegune Nagusia. Curriculuma aberastea [2014].

Berritzegune Nagusia. Enriquecimiento curricular [2014].

Eusko Jaurlaritza. Ikasle gorren sarbidea hizkuntzen curriculumean. Batxilergoa [2013].

Gobierno Vasco. Acceso del alumnado con sordera al currículo de lenguas. Bachillerato [2013].

       

Eusko Jaurlaritza. Ikasle gorren sarbidea hizkuntzen curriculumean. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza [2013].

Gobierno Vasco. Acceso del alumnado con sordera al currículo de lenguas. Educación Secundaria Obligatoria [2013].

Eusko Jaurlaritza. Ikasle gorren sarbidea hizkuntzen curriculumean. Haur eta Lehen Hezkuntza [2013].

Gobierno Vasco. Acceso del alumnado con sordera al currículo de lenguas. Educación Infantil y Primaria [2013].

       

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza orientabideak. Adimen gaitasun handiko ikasleak [2013].

Gobierno Vasco. Orientaciones educativas. Alumnado con altas capacidad es intelectuales [2013].

Eusko Jaurlaritza. Adimen gaitasun handiko ikasleak. Jarduera plana [2012].

Gobierno Vasco. Plan de actuación educativa. Alumnado con altas capacidades intelectuales [2012].

       

Eusko Jaurlaritza. Eskola inklusiboaren esparruan aniztasunari erantzuteko plan estrategikoa 2012-2016 [2012].

Gobierno Vasco. Plan estratégico de atención a la diversidad en el marco de una escuela inclusiva 2012-2016 [2012].

Unesco. Lucha contra la exclusión en la educación. Guía de evaluación de los sistemas educativos rumbo a sociedades más inclusivas y justas [2012].
       

Batzuk. Dibortzio egoeren aurrean eskolan beharrezkoak diren jardunbide egokien eskuliburua [2011].

Varios. Manual de buenas prácticas en la escuela ante situaciones de divorcio [2011].

Ana M. García de Motiloa. Bost papagai. Ospitalerako ipuinak [2011].

Ana M. García de Motiloa. Cinco loritos. Cuentos para el hospital [2011].

       

Eusko Jaurlaritza. Diabetesa duten haurrekin jarduteko oinarrizko gida [2011].

Gobierno VascoNormas básicas de actuación ante niños y niñas con diabetes [2011].

versión original SEEP

Batzuk. Arreta goiztiarreko eredua Euskal Autonomia Erkidegorako [2010].

Varios. Modelo de atención temprana para la Comunidad Autónoma del País Vasco [2010].

       

Eusko Jaurlaritza. Jolas gaitezen  [2010].

descargar CD

Eusko Jaurlaritza. Irakasleak eta irakurketaren irakaskuntza. Jardunbide egokien gidaliburua [2010].

Gobierno Vasco. El profesorado ante la enseñanza de la lectura. Guía de buenas prácticas [2010].

       

Eusko Jaurlaritza. Euskal eskola inklusiboa garatzeko ekintza plana [2009].

Gobierno Vasco. Plan de acción para el desarrollo de una escuela vasca inclusiva [2009].

 ISEI-IVEI. Eskola uztea DBHko bigarren zikloan [2007].

ISEI-IVEI. Abandono escolar en el segundo ciclo de la ESO [2007].

       

Eusko Jaurlaritza. Ume gorra eskolatzeri buruzko galde-erantzunak [2006].

Gobierno VascoPreguntas y respuestas sobre la escolarización de un niñ@ con sordera [2006]

Eusko Jaurlaritza. Baterabiltzeko tresnak 3. AFN-H sindromea duten ikasleekin jarduteko gida [2006].

Gobierno Vasco. Recursos para la inclusión 3. Guía de actuación con el alumnado con TDA-H [2006].

 

 

   

Eusko Jaurlaritza. Baterabiltzeko tresnak 2. Minbizia duten haurrak heztea [2006].

Gobierno Vasco. Recursos para la inclusión 2. Educar a niños y niñas con cáncer [2005].

T. Booth, M. Ainscow. Hezkuntza inklusiboa ebaluatzeko eta hobetzeko gida [2005].

T. Booth, M. Ainscow. Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva [2005].

       

Eusko Jaurlaritza. Baterabiltzeko tresnak 1. Glutenik gabeko menualk egiteko gida [2004].

Gobierno Vasco. Recursos para la inclusión 1. Guía para elaborar menús sin gluten [2004].

Unesco. Temario abierto sobre educación inclusiva [2004].