Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza - Osasun mentalaren elkarlanerako oinarri orokorra [2018].

Gobierno Vasco. Marco general de colaboración Educación Salud Mental [2018].

       

 EHU. Ezgaitasunak dituzten ikasleen arreta UPV/EHU [2014].

 UPV. La atención al alumnado con discapacidades en la UPV/EHU [2014].

 Haurreskolak Patzuergoa. Hezkuntza premia bereziak Haurreskolak Patzuergoan [2010].

 Consorcio Haurreskolak. La atención a las necesidades educativas especiales en Haurreskolak [2010].

       

Eusko Jaurlaritza. Hizkuntzaren eta komunikazioaren garapena esku hartzeko eredu inklusiboaren barruan [2006].

Gobierno Vasco. Desarrollo del lenguaje y de la comunicación en el marco de un modelo inclusivo de intervención [2006].

ISEI-IVEI. Hezkuntza premia bereziak lehen hezkuntzan euskal sistemaren erantzuna [2005].

ISEI-IVEI. La respuesta del sistema educativo vasco a las n.e.e. en educación primaria [2005].

       

Eusko Jaurlaritza. H.p.b.-ei erantzuna guztientzako euskal eskolan. Guztientzako Eskola Biltzarreko aktak [2003].

Gobierno Vasco. La respuesta a las n.e.e. en una escuela vasca inclusiva. Actas del congreso Guztientzako Eskola [2003].

Bizkaiko Hezkuntza Ordezkaritzako Zerbitzu Medikoa. Hezkuntza Bereziko Laguntzaileen / Hezitzaileen kolektiboak duen arrisku muskulu eskeletikoaren ebaluazioa [2002].

Servicio Médico de la Delegación de Educación de Bizkaia. Evaluación del riesgo músculo-esquelético en el colectivo de Auxiliares de Educación Especial / Educadoras [2002].

       

National Autistic Society. Autismoa. Zure seme edo alabari nola lagundu [2002].

National Autistic Society. El autismo. Cómo ayudar a tu hijo [2002].

National Autistic Society. Asperger sindromea. Ikasgelan lantzeko estrategia praktikoak. Irakaslearen gida [2002].

National Autistic Society. El síndrome de Asperger. Estrategias prácticas para el aula. Guía para el profesorado [2002].

       

CEI-IDC. Laguntza orokortuak behar dituzten ikasleentzako ikasgela egonkorrak DBH-ko ikastetxeetan. Funtzionamendurako orientabideak [2000].

CEI-IDC. Las aulas estables para alumnado con necesidades de apoyos generalizados en centros de ESO. Orientaciones para su funcionamiento [2000].

CEI-IDC. Zeinu-Lengoaia eskuliburua. Lehen Hezkuntza. Lehen zikloa [1999].

CEI-IDC. Manual de Lenguaje de Signos. Educación Primaria. Primer ciclo [1999].

       

CEI-IDC. Zeinu-Lengoaia eskuliburua. Haur Hezkuntza. Lehen zikloa [1999].

CEI-IDC. Manual de Lenguaje de Signos. Educación Infantil. Primer ciclo [1999].

CEI-IDC. Garapenaren nahaste orokortuak dituzten ikasleentzako gela egonkorren funtzionamendurako orientabideak [1998].

CEI-IDC. Orientaciones para el funcionamiento de aulas estables para el alumnado con trastornos generalizados del desarrollo [1998].

       

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza premia bereziari buruzko araudia Euskal Autonomi Erkidegoan [1998].

Gobierno Vasco. Normativa del País Vasco sobre necesidades educativas especiales. Gobierno Vasco [1998].

CEI-IDC. Entzumen eta Hizkuntzako gelak. Antolakuntza eta funtzionamendurako orientabideak [1997].

CEI-IDC. Aulas de Audición y Lenguaje. Orientaciones para la organización y el funcionamiento [1997].

       

CEI-IDC. Hasierako ebaluazioa Zereginen Ikaskuntzarako Geletan [1997].

CEI-IDC. La evaluación inicial en las Aulas de Aprendizaje de Tareas [1997].

CEI-IDC. Elebitasuna eta hezkuntza premia bereziak [1997].

CEI-IDC. Bilingüísmo y necesidades educativas especiales [1997].

       

Gasteizko PAT-COP. Hpb-ak heldutasunerako igarobidearen plangintza. Igarobiderako norbanako plana osatzeko gida [1997].

PAT-COP Vitoria-Gasteiz. Planificación del tránsito a la vida adulta de jóvenes con n.e.e.: Guía para la elaboración del Plan de Tránsito Individual [1997].

CEI-IDC. Hpb-ak dituzten gazteen bizitza aktiborako transizioa: zereginen ikaskuntzarako programaren curriculum-esparrua [1997].

CEI-IDC. La transición a la vida activa de jóvenes con n.e.e.: Marco curricular para el Programa de Aprendizaje de Tareas [1997].

       

CEI-IDC. Down sindromea: hezkuntza premiak eta lengoaiaren garapena [1997].

CEI-IDC. Síndrome de Down: necesidades educativas y desarrollo del lenguaje [1997].

EAEko PAT-COP. Autismoa haurtzaroan. Komunikazio arazoak [1996].

PAT-COP de la CAPV. El autismo en la edad infantil. Los problemas de la comunicación [1996].

       

CEI-IDC. Curriculum-proiektua Hezkuntza Bereziko ikastetxeetan [1995].

CEI-IDC. El proyecto curricular en los centros de Educación Especial [1995].

CEI-IDC. Hezkuntza-premia bereziak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan [1995].

CEI-IDC. Las necesidades educativas especiales en la Educación Secundaria Obligatoria [1995].

       

CEI-IDC. Hezkuntza-premia bereziak Lehen Mailako Hezkuntzan [1995].

CEI-IDC. Las necesidades educativas especiales en la Educación Primaria [1995].

CEI-IDC. Lehen Hezkuntzan aniztasunaren trataerari heltzeko orientabideak [1995].

CEI-IDC. Orientaciones para el tratamiento de la diversidad en Educación Primaria [1995].

       

CEI-IDC. Hezkuntza-premia bereziak Haur-Hezkuntzako bigarren zikloan [1995].

CEI-IDC. Las necesidades educativas especiales en el segundo ciclo de Educación Infantil [1995].

CEI-IDC. Goi-mailako ikas-gaitasunak dituzten ikasleen hezkuntza [1995].

CEI-IDC. Educación del alumnado con altas capacidades [1995].

       

Batzuk. Educatisme 3: jokaera-arazoak [1995].

Varios. Educatisme 3: Módulo: Los problemas de comportamiento [1995].

Batzuk. Educatisme 2: Gizarteko gaitasunak eta elkarreraginak [1995].

Varios. Educatisme 2: Competencias e interacciones sociales [1995].

       
   

Gasteizko PAT-COP. Aho hizkuntzaren sustapena Haur Hezkuntzan [1993].

PAT-COP Vitoria-Gasteiz. Estimulación del lenguaje oral en Educación Infantil [1993].

       

Gobierno Vasco. Análisis del programa de formación e implementación de la figura del profesor-consultor [1992].

Gobierno Vasco. Tránsito a la vida adulta de jóvenes con necesidades educativas especiales [1992].

       

Gobierno Vasco. Primer ciclo de Educación Primaria y necesidades educativas especiales [1992].

Gobierno Vasco. Recursos materiales para alumnos con necesidades educativas especiales ligadas a un déficit motor [1992].

       

Gobierno Vasco. Deficiencia visual y necesidades educativas especiales [1992].

Gobierno Vasco.  Materiales para la elaboración de adaptaciones curriculares [1992].

       

Gobierno Vasco. Retraso mental severo y profundo y necesidades educativas especiales [1992].

Gobierno Vasco. Deficiencia motriz y necesidades educativas especiales [1992].

       

Gobierno Vasco. Autismo y necesidades educativas especiales [1992].

Rita Jordan & Stuart Powel . Haur autisten behar bereziak curriculumean [1992].

Rita Jordan & Stuart Powel. Las necesidades curriculares especiales de los niños autistas [1992].

       

Gobierno Vasco. Una escuela comprensiva e integradora [1988].

Eusko Jaurlaritza. Euskal Herriko hezkuntza berezirako egitamua [1983].

Gobierno Vasco. Plan de educación especial para el País Vasco [1983].