EOSLATP. Curso online para la evaluación de la práctica docente [2017].

EOSLATP. Guía para la evaluación de la práctica docente [2017].

 

 

       

EOSLATP. Guía para la evaluación de las direcciones escolares [2017].

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua egiteko gida [2013].

Gobierno Vasco. Guía para la elaboración del Proyecto Educativo de Centro [2013].

on line bertsioa CD-a eskuratu

       

Hezkuntza Ikuskaritza. Antolakuntza eta Jarduera Araudia [AJA] egiteko eredua [2013].

Inspección Técnica. Modelo del [ROF] Reglamento de Organización y Funcionamiento [2013].

 

Eusko Jaurlaritza. Irakas-praktikaren hobekuntza. Autoebaluazio esperientzia 2013].

Gobierno Vasco. Mejora de la práctica docente. Una experiencia de autoevaluación [2013].

       

Eusko Jaurlaritza. Zuzendaritza Proiektua egiteko gida [2012].

Gobierno Vasco. Guía para la elaboración del Proyecto de Dirección [2012].

on line bertsioa CD-a eskuratu

EHAA. Agindua, zuzendarien ebaluazio-prozesuari buruzkoa [2012].

BOPV. Orden sobre el proceso de evaluación de los directores y directoras [2012].

monografikoa

 

       

EHAA. 61/2012 Dekretua, zuzendaria aukeratzeko prozesua arautzen duena. Testu bategina [2012].

BOPV. Decreto 61/2012 sobre el proceso de selección de los directores/as y el nombramiento y el cese de los otros órganos unipersonales. Texto refundido [2012].

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Urteko Plana eta Urteko Memoria egiteko gida [2012].

Gobierno Vasco. Guía para la elaboración del Plan Anual de Centro y de la Memoria Anual [2012].

on line bertsioa CD-a eskuratu

       

Eusko Jaurlaritza. Plangintza eskola eremuan [2010].

Gobierno Vasco. La planificación en el marco escolar [2010].

Euskadiko Eskola Kontseilua. Euskadiko ikastetxe publikoetako zuzendaritzari buruzko azterlan berria [2009].

Consejo Escolar de Euskadi. Nuevo estudio sobre la dirección en los centros públicos de Euskadi [2009].

       

Gobierno Vasco. Guía para la elaboración o remodelación del Proyecto Curricular de Centro [2008].

EHAA. “Kalitatea Hezkuntzan” kalitatea kudeatzeko sistema [2005].

BOPV. Sistema de Gestión de la Calidad “Kalitatea Hezkuntzan” [2005].

manual de identidad corporativa

       

Campo, A. Zuzendari bila [2004].

Campo, A. Se busca director/a [2004].

Zaitegi, N. y Rul, J. Ikastetxearen autoebaluazioa [2003].

Zaitegi, N. y Rul, J. Autoevaluación del centro educativo [2003].

       

Euskadiko Eskola Kontseilua. EAEko ikastetxe publikoetako Zuzendaritzari buruzko jardunaldiak [2001].

Consejo Escolar de Euskadi. Jornadas sobre la dirección de los centros públicos de la CAPV [2001].

Euskadiko Eskola Kontseilua. EAEko ikastetxe publikoetako Zuzendaritzari buruzko azterlana [2000].

Consejo Escolar de Euskadi. Estudio sobre la dirección de los centros públicos de la CAPV [2000].

       

Hezkuntza Ikuskaritza. Antolakuntza eta Jarduera Araudia [AJA] egiteko eredua [1997].

Inspección Técnica. Modelo del [ROF] Reglamento de Organización y Funcionamiento [1997].

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua lantzeko gida [1997].

Gobierno Vasco. Guía para la elaboración del Proyecto Educativo de Centro [1997].

       

Hezkuntza Ikuskaritza. Ikastetxearen Urteko Plana egiteko gida [1995].

Inspección Técnica. Guía para la elaboración del Plan Anual de Centro [1995].

Hezkuntza Ikuskaritza. Ikastetxearen Urteko Memoria egiteko gida [1995].

Inspección Técnica. Guía para la elaboración de la Memoria Anual [1995].