Berritzegune Nagusia. Heziberri 2020. Konpetentziak lantzen.

Berritzegune Nagusia. Heziberri 2020: Desarrollando competencias.

Berritzegune Nagusia. Curriculuma, oinarrizko gaitasunak eta hobekuntza planak.

Berritzegune Nagusia. Currículo, competencias y planes de mejora.

       
   

Berritzegune Nagusia. Oinarrizko konpetentzien lantzen. Zehar konpetentziak: metodologia eta ebaluaziorako orientabideak [2018].

Berritzegune Nagusia. Trabajando las competencias básicas. Competencias transversales: orientaciones metodológicas y para la evaluación [2018].

       

Eusko Jaurlaritza. Oinarrizko zehar konpetentziak eskuratzeko prozeduren eta jarreren artxiboa [2018].

Gobierno Vasco. Archivo de procedimientos y actitudes para la adquisición de las competencias básicas transversales [2018].

Berritzegune Nagusia. Oinarrizko konpetentzien lantzen. Metodologia eta ebaluazioa [2018].

Berritzegune Nagusia. Trabajando las competencias básicas. Metodología y evaluación [2018].

       

Berritzegune Nagusia. Oinarrizko konpetentzien eskuratze-mailari buruzko txostena egiteko orientazioak. Bigarren Hezkuntza [ [2017].

Berritzegune Nagusia. Orientaciones para elaborar el informe sobre el grado de adquisición de las competencias básicas. Educación Secundaria [2017].

Berritzegune Nagusia. Oinarrizko konpetentzien eskuratze-mailari buruzko txostena egiteko orientazioak. Lehen Hezkuntza [2017].

Berritzegune Nagusia. Orientaciones para elaborar el informe sobre el grado de adquisición de las competencias básicas. Educación Primaria [2017].

       

 Gobierno Vasco. Relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. [2015].

Eusko Jaurlaritza. Heziberri 2020. Hezkuntza-eredu pedagogikoaren markoa [2014].

Gobierno Vasco. Heziberri 2020. Marco del modelo educativo pedagógico [2014].

       

Berritzegune Nagusia. Matematikarako gaitasuna. Hobekuntza proposamenak [2014].

Berritzegune Nagusia. Plan de mejora de la competencia matemática [2014].

 

Berritzegune Nagusia. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Hobekuntza proposamenak [2013].

Berritzegune Nagusia. Plan de mejora de la competencia en comunicación lingüística [2013].

 

       

Berritzegune Nagusia. IkastekoInformazioa tratatzeko eta teknología digitala erabiltzeko konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH [2012].

Berritzegune Nagusia. Aportación de las materias al desarrollo de la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. ESO [2012].

Berritzegune Nagusia. Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH [2012].

Berritzegune Nagusia. Aportación de las materias al desarrollo de la competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud. ESO [2012].

       

Berritzegune Nagusia. Giza- eta arte-kulturarako konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH [2012].

Berritzegune Nagusia. Aportación de las materias al desarrollo de la competencia en cultura humanística y artística. ESO [2012].

Berritzegune Nagusia. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH [2012].

Berritzegune Nagusia. Aportación de las materias al desarrollo de la competencia para la autonomía e iniciativa personal. ESO [2012].

       

Berritzegune Nagusia. Ikasten ikasteko konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH [2012].

Berritzegune Nagusia. Aportación de las materias al desarrollo de la competencia para aprender a aprender. ESO [2012].

Berritzegune Nagusia. Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH [2012].

Berritzegune Nagusia. Aportación de las materias al desarrollo de la competencia social y ciudadana. ESO [2012].

       

Berritzegune Nagusia. Matematikarako konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH [2012].

Berritzegune Nagusia. Aportación de las materias al desarrollo de la competencia matemática. ESO [2012].

Berritzegune Nagusia. Hizkuntza-komuninaziorako konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH [2012].

Berritzegune Nagusia. Aportación de las materias al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. ESO [2012].

       

Berritzegune Nagusia. Giza eta arte-kulturarako gaitasuna. DBH [2012].

Berritzegune Nagusia. Competencia en cultura humanística y artística. ESO [2012].

Berritzegune Nagusia. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. DBH [2011].

Berritzegune Nagusia. Competencia social y ciudadana. ESO [2011].

       

Berritzegune Nagusia. Matematikarako gaitasuna DBHn. Sekuentzia didaktikoak [2009].

Berritzegune Nagusia. Competencia matemática en la ESO. Sekuentzia didaktikoak [2009].

Berritzegune Nagusia. Matematikarako gaitasuna DBHn. [2009].

Berritzegune Nagusia. Competencia matemática en la ESO. [2009].

       

Berritzegune Nagusia. Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna DBHn. Sekuentzia didaktikoak [2009].

Berritzegune Nagusia. Competencia en comunicación lingüística en la ESO. Sekuentzia didaktikoak [2009].

Berritzegune Nagusia. Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna DBHn [2009].

Berritzegune Nagusia. Competencia en comunicación lingüística en la ESO [2009].

       

Berritzegune Nagusia. Zientzia-, teknologia-eta osasun kulturarako gaitasuna DBHn. Sekuentzia didaktikoak [2009].

Berritzegune Nagusia. Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud en la ESO. Sekuentzia didaktikoak [2009].

Berritzegune Nagusia. Zientzia-, teknologia-eta osasun kulturarako gaitasuna DBHn [2009].

Berritzegune Nagusia. Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud en la ESO [2009].

       
 

 

Berritzegune Nagusia. Oinarrizko gaitasunak lehen hezkuntzan. Sekuentzia didaktikoak [2009].

Berritzegune Nagusia. Competencias básicas en Educación Primaria. Sekuentzia didaktikoak [2009].

       

Berritzegune Nagusia. Oinarrizko gaitasunak Lehen Hezkuntzan. Material didaktikoa - Proiektuak [2009].

Berritzegune Nagusia. Oinarrizko gaitasunak lehen hezkuntzan [2009].

Berritzegune Nagusia. Competencias básicas en Educación Primaria [2009].

       

Euskadiko Eskola Kontseilua. Oinarrizko hezkuntza-konpetentziak [2009].

Consejo Escolar de Euskadi. Las competencias educativas básicas [2009].

Berritzegune Nagusia. Oinarrizko gaitasunak EAEko hezkuntza sisteman [2008].

Berritzegune Nagusia. Las competencias básicas en el sistema educativo de la CAPV [2008].

       

EHAE. Oinarrizko konpetentziak. 175/2007 Dekretuaren III eranskina [2007º].

BOPV. Competencias básicas. Anexo III del Decreto 175/2007 [2007].

 Eurydice. Competencias clave [2002].