Berritzegune Nagusia. Curriculuma, oinarrizko gaitasunak eta hobekuntza planak.

Berritzegune Nagusia. Currículo, competencias y planes de mejora.

ISEI-IVEI. HHko lehen zikloa Euskadin. Haurreskolak Partzuergoko ikastetxeen
2016ko azterketa [2017].

ISEI-IVEI. El primer ciclo de EI en Euskadi. Estudio 2016 de los centros del consorcio Haurreskolak [2017].

       

Eusko Jaurlaritza. Heziberri 2020 planaren hezkunrza eredu pedagogikoaren araberako ebaluazio sistema propioa [2016].

Gobierno Vasco. Sistema de evaluación propio según el modelo educativo pedagógico del plan Heziberri 2020 [2016].

ISEI-IVEI. Hezkuntza bikaintasunerantz [2016].

ISEI-IVEI. Hacia la excelencia educativa [2016].

       

ISEI-IVEI. HHko lehen zikloa Euskadin. Haurreskolak Partzuergoko ikastetxeen
2014ko azterketa [2015].

ISEI-IVEI. El primer ciclo de EI en Euskadi. Estudio 2014 de los centros del consorcio Haurreskolak [2015].

ISEI-IVEI. HHko lehen zikloa Euskadin. Haurreskolak Partzuergoko ikastetxeen
azterketa eta balorazioa [2014].

ISEI-IVEI. El primer ciclo de EI en Euskadi. Estudio y valoración de los centros del consorcio Haurreskolak [2014].

       

ISEI-IVEI. Hezkuntza marko hirueledunaren esperimentazio prozesuaren ebaluazioa [2014].

ISEI-IVEI. Evaluación del proceso de experimentación del marco de educación trilingüe MET [2014].

ISEI-IVEI. Balio erantsi handiko ikastetxeen ezaugarriak eta jardunbide egokiak [2013].

ISEI-IVEI. Caracterización y buenas prácticas de los centros escolares de alto valor añadido [2013].

       

ISEI-IVEI. Ikaslearen irakaskuntza-ikasketa prozesuan ikasturtea errepikatzeak [2009].

ISEI-IVEI. Efectos de las repeticiones de curso en el proceso de enseñanza aprendizaje [2009].

EHAA. Agindua, Oinarrizko Hezkuntza ikasleen ebaluazioa arautzen duena [2008].

BOPV. Orden de evaluación del alumnado en la Educación Básica. Disposición BOPV [2008].

       

ISEI-IVEI. Evaluación de la Educación Primaria 2004 [2006].

Rul, J. eta Zaitegi, N. Ikastetxearen autoebaluazioa. EK-Rs kudeaketa eredua [2003].

Rul, J. y Zaitegi, N. Autoevaluación del centro. Modelo de gestión GE-Rs [2003].