ISEI-IVEI

ISEI-IVEI

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa [e-dossier].

ISEI-IVEI. La evaluación diagnóstica [e-dossier].

       
   

ISEI-IVEI. Etapa amaierako ebaluazio diagnostikoa 2018. Lehen Hezkuntza LH6. Triptikoa [2018].

ISEI-IVEI. Evaluación de diagnóstico de fin de etap. Educación Primaria 6EP. Tríptico [2018].

       

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa 2017 Euskadin. Emaitzen txostena interpretatzeko argibideak. ED17 [2017].

ISEI-IVEI. Evaluación de diagnóstico 2017 en Euskadi. Orientaciones para interpretar el informe de resultados. ED17 [2017].

ISEI-IVEI. ED17. Galderak eta erantzunak [2017].

ISEI-IVEI. ED17. Preguntas y respuestas [2017].

       

ISEI-IVEI. 2015ko ebaluazio diagnostikoa. Txosten exekutiboa. DBHko 2. maila [2016].

ISEI-IVEI. Evaluación de diagnóstico 2015. Informe ejecutivo. 2º Educación Secundaria Obligatoria [2016].

ISEI-IVEI. 2015ko ebaluazio diagnostikoa. Txosten exekutiboa. LHko 4. maila [2016].

ISEI-IVEI. Evaluación de diagnóstico 2015. Informe ejecutivo. 4º Educación Primaria [2016].

       

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa 2015. Ikasle etorkinak Euskadin: ezaugarriak eta emaitzen analisia [2016].

ISEI-IVEI. Evaluación de diagnóstico 2015. El alumnado inmigrante en Euskadi: características y análisis de resultados [2016].

ISEI-IVEI. 2015ko ebaluazio diagnostikoa Euskadin. Emaitzen txostena interpretatzeko argibideak. ED15 [2016].

ISEI-IVEI. Evaluación de diagnóstico 2015 en Euskadi. Orientaciones para interpretar el informe de resultados. ED15 [2016].

       

Eusko Jaurlaritza. Heziberri 2020 planaren hezkunrza eredu pedagogikoaren araberako ebaluazio sistema propioa [2016].

Gobierno Vasco. Sistema de evaluación propio según el modelo educativo pedagógico del plan Heziberri 2020 [2016].

ISEI-IVEI. Lehen hezkuntzako 3. mailako diagnostikoaren barne ebaluazioa 2016. Orientabideak ikastetxeentzat [2016].

ISEI-IVEI. Evaluación interna de diagnóstico de 3º de primaria 2016. Orientaciones para los centros educativos [2016].

       

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa. Idaztzizko adierazpena. Frogak egiteko orientabideak eta zuzentzeko irizpideak [2015].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica. Expresión escrita. Orientaciones para la realización de las pruebas y criterios de corrección [2015].

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa. Ikasten ikasteko konpetentzia LH4 eta DBH2 [2014].

ISEI-IVEI. Evaluación de diagnóstico. Competencia para aprender a aprender. EP4 y ESO2 [2014].

       

ISEI-IVEI. 2015eko ebaluazio diagnostikoa [2014].

ISEI-IVEI. Evaluación de diagnóstico 2015 [2014].

ISEI-IVEI. 2013ko ebaluazio diagnostikoa. Ikasle etorkinen emaitzak Euskadin [2014].

ISEI-IVEI. Evaluación de diagnóstico 2013. Resultados del alumnado inmigrante en Euskadi [2014].

       

ISEI-IVEI. 2013ko ebaluazio diagnostikoa. Txosten exekutiboa. DBHko 2. maila [2014].

ISEI-IVEI. Evaluación de diagnóstico 2013. Informe ejecutivo. 2º Educación Secundaria Obligatoria [2014].

ISEI-IVEI. 2013ko ebaluazio diagnostikoa. Txosten exekutiboa. LHko 4. maila [2014].

ISEI-IVEI. Evaluación de diagnóstico 2013. Informe ejecutivo. 4º Educación Primaria [2014].

       

ISEI-IVEI. ED13ko emaitzen txostena interpretatzeko argibideak [2014].

ISEI-IVEI. Orientaciones para interpretar el informe de resultados de la ED13 [2014].

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa. Idazmena [2012].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica. Expresión escrita [2012].

       

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa. Ahozko adierazmena [2012].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica. Expresión oral [2012].

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoaren eredu berria. 2012-2013 ikasturtea [2012].

ISEI-IVEI. Nuevo modelo de evaluación de diagnóstico. Curso 2012-2013 [2012].

       

Eusko Jaurlaritza. Ebaluazio Diagnostikoa 2011: ikasleen hizkuntza erabileraren datuak [2012].

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa 2011. Emaitzen txostena eta aldagaien azterketa.. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 2. maila [2012].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica 2011. Informe de resultados y análisis de variables. 2º Educación Secundaria Obligatoria [2012].

       

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa 2011. Emaitzen txostena eta aldagaien azterketa. Lehen Hezkuntza 4. maila [2012].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica 2011. Informe de resultados y análisis de variables. 4º Educación Primaria [2012].

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa 2011. Txosten exekutiboa. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila [2012].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica 2011. Informe ejecutivo. 2º Educación Secundaria Obligatoria [2012].

       

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa 2011. Txosten exekutiboa. Lehen Hezkuntzako 4. maila [2012].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica 2011. Informe ejecutivo. 4º Educación Primaria [2012].

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa. Giza- eta Arte-Kulturarako Konpetentzia. Marko teorikoa [2012].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica. Competencia en Cultura Humanística y Artística. Marco teórico [2012].

       

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa. Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko konpetentzia. Marko teorikoa [2012].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica. Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Marco teórico [2012].

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa. Norberaren Autonomiarako eta Ekimenerako Konpetentzia. Marko teorikoa [2012].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica. Competencia para la Autonomía e Iniciativa Personal. Marco teórico [2012].

       

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa. Ikasten ikasteko Konpetentzia. Marko teorikoa [2012].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica. Competencia para Aprender a Aprender. Marco teórico [2012].

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa. Hizkuntza Komunikaziorako Konpetentzia: Atzerriko Hizkuntza. Marko teorikoa [2011].

ISEI-IVEI. Competencia en Comunicación Lingüística: Lengua Extranjera. Marco teórico [2011].

       

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa. Matematikarako Konpetentzia. Marko teorikoa [2011].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica. Competencia Matemática. Marco teórico [2011].

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa. Gizarte eta Herritartasunerako Konpetentzia. Marko teorikoa [2011].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica. Competencia Social y Ciudadana. Marco teórico [2011].

       

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa. Zientzia-, Teknologia- eta Osasun-Kulturarako Konpetentzia. Marko teorikoa [2011].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica. Competencia en Cultura Científica, Tecnológica y de la Salud. Marco teórico [2011].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica. Competencia en Comunicación Lingüística: Castellano. Marco teórico [2011].

       

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa. Hizkuntza Komunikaziorako Konpetentzia: Euskara. Marko teorikoa [2011].

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa 2011. Emaitzen txostena interpretatzeko argibideak [2011].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica 2011. Orientaciones para interpretar el informe de resultados [2011].

       

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa 2010: laburpen exekutiboa. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 2. maila [2010].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica 2010: resumen ejecutivo. 2º Educación Secundaria Obligatoria [2010].

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa 2010: laburpen exekutiboa. Lehen Hezkuntza 4. maila [2010].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica 2010: resumen ejecutivo. 4º curso Educación Primaria [2010].

       

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa 2010: emaitzen txostena. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 2. maila [2010].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica 2010: informe general de resultados. 2º Educación Secundaria Obligatoria [2010].

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa 2010: emaitzen txostena. Lehen Hezkuntza 4. maila [2010].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica 2010: informe general de resultados. 4º Educación Primaria [2010].

       

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa 2010 Familiarentzako eta ikasleentzako txostenaren eredua. LH 4. maila [2010].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica 2010. Modelos de informe para la familia y para el alumno/a. Nivel educativo 4º EP [2010].

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa 2010. Ikastetxeko txostenaren eredua. LH 4. maila [2010].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica 2010. Modelo de informe de centro. Nivel educativo 4º EP [2010].

       

ISEI-IVEI. Errendimendu proben ezaugarriak [2010].

ISEI-IVEI. Características de las pruebas de rendimiento [2010].

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa Euskal Autonomia Erkidegoan. Emaitzen txostenak 2010. 20 galdera [2010].

ISEI-IVEI. Evaluación de diagnóstico en la CAPV. Informes de resultados 2010. 20 preguntas [2010].

       

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa 2009: laburpen exekutiboa. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 2. maila [2009].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica 2009: resumen ejecutivo. 2º Educación Secundaria Obligatoria [2009].

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa 2009: laburpen exekutiboa. Lehen Hezkuntza 4. maila [2009].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica 2009: resumen ejecutivo. 4º curso Educación Primaria [2009].

       

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa: emaitzen txostena. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 2. maila [2009].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica: informe general de resultados. 2º Educación Secundaria Obligatoria [2009].

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa: emaitzen txostena. Lehen Hezkuntza 4. maila [2009].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica: informe general de resultados. 4º Educación Primaria [2009].

       

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa 2009: faktoreen eta aldagaien analisia. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 2. maila [2009].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica 2009: análisis de factores y variables. 2º Educación Secundaria Obligatoria [2009].

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa 2009: faktoreen eta aldagaien analisia. Lehen Hezkuntza 4. maila [2009].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica 2009: análisis de factores y variables. 4º Educación Primaria [2009].

       

ISEI-IVEI. Konpetentzia mailak ebaluazio diagnostikoan. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila [2009].

ISEI-IVEI. Niveles de competencia en la evaluación de diagnóstico. 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria [2009].

ISEI-IVEI. Konpetentzia mailak ebaluazio diagnostikoan. Lehen Hezkuntzako 4. maila [2009].

ISEI-IVEI. Niveles de competencia en la evaluación de diagnóstico. 4º curso de Educación Primaria [2009].

       

ISEI-IVEI. 2009 urteko familiarentzako txostenaren eredua. DBH 2. maila [2009].

ISEI-IVEI. Modelo de informe para la familia 2009. Nivel educativo 2º ESO [2009].

ISEI-IVEI. 2009 urteko familiarentzako txostenaren eredua. LH 4. maila [2009].

ISEI-IVEI. Modelo de informe para la familia 2009. Nivel educativo 4º EP [2009].

       

ISEI-IVEI. 2009 urteko ikastetxeko txostenaren eredua. DBH 2. maila [2009].

ISEI-IVEI. Modelos de informe de centro 2009. Nivel educativo 2º ESO [2009].

ISEI-IVEI. 2009 urteko ikastetxeko txostenaren eredua. LH 4. maila [2009].

ISEI-IVEI. Modelo de informe de centro 2009. Nivel educativo 4º EP [2009].

       

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa. Gizarte eta Herritartasunerako Konpetentzia. DBHko 2. maila [2010].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica. Competencia Social y Ciudadana. 2º curso de ESO [2010].

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa. Gizarte eta Herritartasunerako Konpetentzia. Lehen Hezkuntzako 4. maila [2010].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica. Competencia Social y Ciudadana. 4º curso de Educación Primaria [2010].

       

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa. Hizkuntza Komunikaziorako Konpetentzia: euskara. DBHko 2. maila [2009].

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa. Hizkuntza Komunikaziorako Konpetentzia: euskara. Lehen Hezkuntzako 4. maila [2009].

       

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica. Competencia en Comunicación Lingüística: castellano. 2º curso de ESO [2009].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica. Competencia en Comunicación Lingüística: castellano. 4º curso de Educación Primaria [2009].

       

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa. Matematikarako Konpetentzia. DBHko 2. maila [2009].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica. Competencia Matemática. 2º curso de ESO [2009].

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa. Matematikarako Konpetentzia. Lehen Hezkuntzako 4. maila [2009].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica. Competencia Matemática. 4º curso de Educación Primaria [2009].

       

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa. Zientzia-, Teknologia- eta Osasun-Kulturarako Konpetentzia. DBHko 2. maila [2009].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica. Competencia en Cultura Científica, Tecnológica y de la Salud. 2º curso de ESO [2009].

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa. Zientzia-, Teknologia- eta Osasun-Kulturarako Konpetentzia. Lehen Hezkuntzako 4. maila [2009].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica. Competencia en Cultura Científica, Tecnológica y de la Salud. 4º curso de Educación Primaria [2009].

       

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa Euskal Autonomia Erkidegoan. Probako hizkuntzari buruzko 13 galdera [2009].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica en la Comunidad Autónoma Vasca. 13 preguntas sobre la lengua de la prueba [2009].

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoaren txostenei buruzko 20 oinarrizko galdera [2009].

ISEI-IVEI. 20 preguntas básicas sobre los informes de la evaluación diagnóstica [2009].

       

ISEI-IVEI. Diagnostiko ebaluazioa Euskal Autonomia Erkidegoan. Garatzeko eta aplikatzeko proposamena [2008].

ISEI-IVEI. La evaluación diagnóstica en Euskadi. Propuesta para su desarrollo y aplicación [2008].

ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa Euskal Autonomia Erkidegoan. Ebaluazio diagnostikoa zer den eta beste 25 oinarrizko galdera [2008].

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica en Euskadi. Qué es la evaluación diagnóstica y otras 25 preguntas básicas [2008].