ISEI-IVEI. Hizkuntzen ebaluazioa Europako erreferentzi markoan [e-dossier].

ISEI-IVEI. La evaluacion de lenguas a partir del marco común europeo [e-dossier].

ISEI-IVEI. Euskara eta Europako markoa [e-dossier].

ISEI-IVEI. Euskara y marco europeo [e-dossier].

       
   

Eusko Jaurlaritza. Arrue ikerketa 2011-2015. EAEko ikasleen euskararen erabilera eskola gironan [2017].

Gobierno Vasco. Arrue 2011-2015. Uso del euskera por el alumnado en el entorno escolar de la CAPV [2017].

       

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Hizkuntza Proiektua egiteko gida [2016].

Gobierno Vasco. Guía para la elaboración del Proyecto Lingüístico de Centro [2016].

on line bertsioa CD-a eskuratu

Eusko Jaurlaritza. Euskara EAEn: gaitasuna, erabilera eta iritzia [2013].

Gobierno Vasco. El euskera en la CAPV: competencia, uso y opinión [2013].

       

Eusko Jaurlaritza. Ikasleak hiztun. 2011ko Arrue proiektua [2013].

Gobierno Vasco. Comportamiento lingüístico del alumnado. Proyecto Arrue 2011 [2013].

Eusko Jaurlaritza. Irakurketa lantzeko orientabideak. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza [2013].

Gobierno Vasco. Orientaciones entorno a la lectura. Educación Secundaria Obligatoria [2013].

descargar CD

       

Eusko Jaurlaritza. Irakurketa lantzeko orientabideak. Lehen Hezkuntza [2013].

Gobierno Vasco. Orientaciones entorno a la lectura. Educación Primaria [2013].

descargar CD

Eusko Jaurlaritza. Ebaluazio Diagnostikoa 2011: ikasleen hizkuntza erabileraren datuak [2012].

       

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza Marko Hirueledunaren esperimentazio prozesua [2011].

Gobierno Vasco. Proceso de experimentación del marco de educación trilingüe [2011].

Eusko Jaurlaritza. Irakasleak eta irakurketaren irakaskuntza. Jardunbide egokien gidaliburua [2010].

Gobierno Vasco. El profesorado ante la enseñanza de la lectura.  Guía de buenas prácticas [2010].

       

Eusko Jaurlaritza. Ikasleen eskola giroko hizkuntza erabileraren azterketa [2009].

 

ISEI-IVEI. Ikasle hirueledunak bigarren hezkuntzan, egoera berri bat [2007].

ISEI-IVEI. Alumnado trilingüe en secundaria, una nueva realidad [2007].

       

Eusko Jaurlaritza. Hizkuntzak irakatsi eta ikasteko markoa EAEn [2007].

Gobierno Vasco. Marco de aprendizaje y enseñanza de las lenguas en la CAE [2007].

ISEI-IVEI. Hizkuntzen aprendizaia euskal hezkuntza sisteman. Lehen Hezkuntza [2004].

ISEI-IVEI. Las lenguas y su aprendizaje en el sistema educativo vasco. Educación Primaria [2004].

 

       
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Guía didáctica del Portfolio europeo de las lenguas para Educación Secundaria [2004]. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Nere lehen portfolioa. 3-7 urte. Gida didaktikoa [2004].

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Mi primer portfolio. 3-7 años. Guía didáctica [2004].
       

Basque Government. BHINEBI. content based approach to teaching and learning English | Secundary 1 to 4 [2003].

download CD

Basque Government. INEBI. content based approach to teaching and learning English | Primary 1 to 6 [2003].

download video

download primary units:


       

Basque Government. DIP, DIP, DIP. Early start to English. Pre-primary | 5 years old [2003].

download CD5 units
download CD5 audio
download video

Basque Government. DIP, DIP, DIP. Early start to English. Pre-primary | 4 years old [2003].

download CD4 units
download CD4 audio
download video

       
 Consejo de Europa. El portfolio europeo de las lenguas. Guía para profesores y formadores de profesores [2003].

       

EHAA. Hizkuntza Normalkuntzako Ulibarri Programa arautzen duen dekretua [2003].

 BOPV. Regulación del Programa Ulibarri de Normalizaión Lingüística [2003].

Europako Kontseilua. Hizkuntzen ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluaziorako Europako Erreferentzi Marko Bateratua. Europako Kontseilua [2001].

Consejo de Europa. Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación [2001].

       

Europako Kontseilua. Hizkuntzen portfolio europarra [2000].

Eusko Jaurlaritza. Gramatika gaitasuna lantzen [1998].

       

Zalbide, M. Eskola hiztun bila [1991].

EHAA. 10/82 oinarrizko legea, euskeraren erabilpena arautzen duena [1982].

 BOPV. Ley 10/1982 básica de normalización del uso del euskera [1982].

ver en BOE de 26-04-2012