Eusko Jaurlaritza. Bakegune eskola: giza eskubide eta bakerako hezkuntza.

Gobierno Vasco. Bakegune eskola: educación para la paz y los derechos humanos.

ISEI-IVEI. Ikaskideen arteko tratu txarrak Euskadin. 2016ko ikerketa [2017].

ISEI-IVEI. El maltrato entre iguales en Euskadi. Investigación 2016 [2017].

       

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza arloko prebentzio- eta jardun-protokoloa gerta daitezkeen haurren eta nerabeen babesgabetasun, tratu txar, sexu-jasarpen eta sexu-abusu egoeretarako [2016].

Gobierno Vasco. Protocolo de prevención y actuación en el ámbito educativo ante situaciones de posible desprotección maltrato, acoso y abuso sexual infantil y adolescente [2016].

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Elkarbizitza Plana egiteko gida [2016].

Gobierno Vasco. Guía para la elaboración del plan de convivencia del Centro [2016].

on line bertsioa CD-a eskuratu

       

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz. Gatazkak era baketsuan konpontzea. Hezitzaileentzako baliabide eta esperientzia praktikoen gidaliburua [2015].

Vitoria-Gasteizko Udala. Resolución pacífica de conflictos. Guía de recursos y experiencias prácticas para educadores/as [2015].

Eusko Jaurlaritza. Eskola jazarpen kasuetan ikastetxeetan jarduteko gida [2015].

Gobierno Vasco. Guía de actuación en los centros educativos ante el acoso escolar [2015].

       

Eusko Jaurlaritza. Adi-Adian Hezkuntza moduloa. Gida didaktikoa [2014].

Gobierno Vasco. Módulo educativo Adi-Adian. Guía didáctica [2014].

Eusko Jaurlaritza. Adi-Adian Hezkuntza moduloa [2014].

Gobierno Vasco. Módulo educativo Adi-Adian [2014].

       

EHAA. 110/2014 DEKRETUA, Elkarrekin Bonuen Programa arautzen duena [2014].

BOPV. Decreto 110/2014 por el que se regula el programa Bonos Elkarrekin [2014].

Eusko Jaurlaritza. Ikaskideen arteko tratu txarrak Lehen Hezkuntzan eta DBHn. 2012ko ikerketa [2013].

Gobierno Vasco. El maltrato entre iguales en Educación primaria y en Educación Secundaria. Investigación de 2012 [2013].

       

Eusko Jaurlaritza. 2013-2016ko bake eta bizikidetza plana. Gizartea elkartzea helburu. Proposamena [2013].

Gobierno Vasco. Plan de paz y convivencia 2013-2016. Un objetivo de encuentro social. Propuesta [2013].

EHAA. 19/2012 DEKRETUA, EARko Eskola Bizikidetzaren Behatokia sortzeko dena [2012].

BOPV. DECRETO 19/2012 por el que se crea el Observatorio de la Convivencia Escolar de la CAPV [2012].

       

Eusko Jaurlaritza. Bizikidetza eta bakerako hezkuntza EAEko ikastetxeetan [2012].

Gobierno Vasco. Las víctimas en la educación vasca. Un testimonio de valor [2012].

Eusko Jaurlaritza. Elkarbizitza behatokia sortzeko eta urteko elkarbizitza plana egiteko gida [2011].

Gobierno Vasco. Guía para la creación del observatorio y la elaboración del plan de convivencia anual [2011].

       

Eusko Jaurlaritza. 2011-06-11ko Agindua. Hezkuntzan lanean jazarpen sexista edota morala gertatzen den kasuetan prebentzio neurriak eta jarduteko prozedura [2011].

Gobierno Vasco. Orden de 20-06-11. Medidas de prevención y procedimiento de actuación en casos de acoso moral y/o sexista en el trabajo, en el ámbito educativo [2011].

Eusko Jaurlaritza. Laneko gatazka badut. Zer egin behar dut? [2011].

Gobierno Vasco. Tengo un conflicto en el trabajo, ¿qué debo hacer? [2011].

       

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxeetan berdinen arteko tratu txarrak gertatzen direnean jarduteko gida [2011].

Gobierno Vasco. Guía de actuación en los centros educativos ante el maltrato entre iguales [2011].

Eusko Jaurlaritza [Emici]. Ziberbullying kasuetan ikastetxeetan jarduteko protokoloa [2011].

Gobierno Vasco [Emici]. Protocolo de actuación escolar ante el ciberbullying [2011].

       

Ararteko. Eskubideen uhartea [2010].

Ararteko. La isla de los derechos [2010].

otras publicaciones en ararteko.net

Eusko Jaurlaritza. Bakerako urratsak [2010].

Gobierno Vasco. Dando pasos hacia la paz [2010].

       

Eusko Jaurlaritza. Bizikidetasun demokratikoa eta indarkeria desligitimatzea. Euskal Plana Birformulatzea 2008-2011 [2010].

Gobierno Vasco. Convivencia democrática y desligitimación de la violencia. Reformulación del Plan Vasco 2008-2011 [2010].

Bakeaz. Marka uzten diguten istorioak [2010].

Bakeaz. Historias que nos marcan [2010].

       

Berritzegune Nagusia. Elkarbizitza-plana egiteko eredua etaorientabideak [2010].

Berritzegune Nagusia. Modelo y orientaciones para la elaboración de los planes de convivencia [2010].

ISEI-IVEI. Ikaskideen arteko tratu txarrak Euskadin. 2009ko ikerketa [2009].

ISEI-IVEI. El maltrato entre iguales en Euskadi. Investigación 2009 [2009].

       

Eusko Jaurlaritza. EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta bete-beharrei buruzko dekretua aplikatzeko gida [2009].

Gobierno Vasco. Guía para la aplicación del decreto sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los centros no universitarios de la CAPV [2009].

EHAA-BOPV. 85/2009 DEKRETUA, apirilaren 21ekoa, Eskola Bizikidetzaren Behatokia sortzen duena [2009].

DECRETO 85/2009, de 21 de abril, por el que se crea el Observatorio de la Convivencia Escolar [2009].

       

Eusko Jaurlaritza. 201/2008 Dekretua, EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzkoa [2008].

Gobierno Vasco. Decreto 201/2008 sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la CAPV [2008].

Eusko Jaurlaritza. Elkarbizitza behatokia sortzeko eta urteko elkarbizitza plana egiteko gida [2008].

Gobierno Vasco. Guía para la creación del observatorio y la elaboración del plan de convivencia anual [2008].

       

ISEI-IVEI. Ikaskideen arteko tratu txarrak euskadin [2008].

ISEI-IVEI. El maltrato entre iguales en Euskadi [2008].

Eusko Jaurlaritza. Bakearen eta Giza Eskubideen Hezkuntzako Euskal Plana
2008-2011 [2007].

Gobierno Vasco. Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos 2008-2011 [2007].

       

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxe publikoetako langileenganako eraso kasuetan jarduteko gida [2007].

Gobierno Vasco. Guía de actuación en casos de agresión al personal de los centros educativos públicos [2007].

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxeetan berdinen arteko tratu txarrak gertatzen direnean jarduteko gida [2007].

Gobierno Vasco. Guía de actuación en los centros educativos ante el maltrato entre iguales [2007].

       

ISEI-IVEI. Tratu txarra berdinen artean. Bullying-a Euskadin. Bigarren Hezkuntza [2005].

ISEI-IVEI. El maltrato entre iguales. Bullying en Euskadi. Educación Secundaria [2005].

ISEI-IVEI. Tratu txarra berdinen artean. Bullying-a Euskadin. Lehen Hezkuntza [2005].

ISEI-IVEI. El maltrato entre iguales. Bullying en Euskadi. Educación Primaria [2005].

       
Eusko Jaurlaritza. Bizikidetza eta bakearen aldeko heziketa EAEko ikastetxeetan [2004].

Gobierno Vasco. Educación para la convivencia y la paz en los centros escolares de la CAPV [2004].

Eusko Jaurlaritza. EAEko hezkuntza ez formalaren esparruan bizikidetza eta bakerako hezkuntza [2004].

Gobierno Vasco. Educación para la convivencia y la paz en el ámbito de la educación no formal en la CAPV [2004].

       

ISEI-IVEI. Bizikidetasuna Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeetan. Kasuak aztertzea [2004].

ISEI-IVEI. La convivencia en los centros de secundaria. Análisis de casos [2004].

Xares, J. Educar para la paz en tiempos difíciles [2004].

       

Gobierno Vasco. Educación para la convivencia y la paz en los centros de la CAPV [2003].

Ararteko. Responsabilidad penal de los menores: una respuesta desde los derechos humanos [2001].