Eusko Jaurlaritza. EAEko hezkuntza sistemarako II Hezkidetza-Plana, berdintasunaren eta tratu onaren bidean 2019-2023 [2019].

 Gobierno Vasco. II Plan de Coeducación para el sistema educativo vasco, en el camino hacia la igualdad y el buen trato 2019-2023 [2019].

       

Berritzegune Nagusia. Maiatzak 17: LGTB-fobiaren aurkako eguna. «LGTB- fobiaren aurrean zer egiten duzu?» [2018].

 Berritzegune Central. 17 de mayo: día contra la fobia hacia LGTB. «¿Qué haces en contra de la LGTBfobia?» [2018].

Eusko Jaurlaritza. Gurean berdintasuna aldizkaria. 2017 azaroa 1. zbk [2017].

 Gobierno Vasco. Gurean berdintasuna aldizkaria. 2017 noviembre, núm 1 [2017].

       

Berritzegune Nagusia. Maiatzak 17: LGTB-fobiaren aurkako eguna. «Gure ikastetxean ez dago lekurik LGTB fobiarentzat» [2017].

 Berritzegune Central. 17 de mayo: día contra la fobia hacia LGTB. «En nuestro centro no hay sitio para la LGTBfobia» [2017].

ISE-IVEI. Genero berdintasuna Lehen Hezkuntzan eta DBH-n Euskadin [2017].

 ISEI-IVEI. La igualdad de género en la Educación Primaria y ESO en Euskadi [2017].

       

Eusko Jaurlaritza. Transexualitate-egoeran daudenei arreta integrala emateko gida [2016].

 Gobierno Vasco. Guía de atención integral a las personas en situación de transexualidad [2016].

EGK. Sexualitatearen koloreak [2016].

 EGK. Los colores de la sexualidad [2016].

       

Eusko Jaurlaritza. Diru-laguntza, laguntza, beka eta sarietan emakumeen eta gizonen berdintasunerako klausulak txertatxeko gida [2016].

 Gobierno Vasco. Guía para la inclusión de claúsulas de igualdad de mujeres y hombres en subvenciones, ayudas, becas y premios [2016].

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxeetan genero-indarkeriaren prebenzioarako esku-liburua [2016].

 Gobierno Vasco. Manual para prevenir la violencia de género en los centros escolares [2016].

       

Emakunde. Emakumeen genitalen mutilazioari aurrea hartzea hezkuntza esparruan [2016].

 Emakunde. Prevención de la mutilación genital femenina en el ámbito educativo [2016].

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxeei zuzendutako protokoloa, ikasle transei edo genero portaera ez normatiboa dutenei eta haien familiei laguntzeko [2016].

 Gobierno Vasco. Protocolo para los centros educativos en el acompañamiento al alumnado trans o con comportamiento de género no normativo y a sus familias [2016].

       

Berritzegune Nagusia. Hezkidetza ikastetxearen Hezkuntza Proiektuan [2016].

Berritzegune Nagusia. Ez ikusiarena egin. Emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna [2015].

 Berritzegune Central. No mires para otro lado. Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres [2015].

       

Emakunde. Kirolean emakumeen kontrako sexu-jazarpena eta abusuak prebenitzeko gida [2015].

 Emakunde. Guía para la prevención de acoso y abuso sexual de a mujeres en el deporte [2015].

Eusko Jaurlaritza. Genero-desberdintasuna eta sexismoa gizarte-sareetan [2014].

 Gobierno Vasco. La desigualdad de género y el sexismo en las redes sociales [2014].

       

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-indakeriaren prebentzioa lantzeko Gida Plana [2013].

 Gobierno Vasco. Plan director para la coeducación y la prevención de la violencia de género en el sistema educativo [2013].

Emakunde. Desgaitasuna duten Europar Batasuneko emakumeen eta nesken II manifestua [2012].

 Emakunde. Manifiesto de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad de la Unión Europea [2012].

       

Eusko Jaurlaritza. Emakumeen kontrako indarkeria matxista EAEn: pertzepzioa, eragina eta segurtasuna [2012].

 Gobierno Vasco. La violencia machista contra las mujeres en la CAPV: percepción, incidencia y seguridad [2012].

Eusko Jaurlaritza. Genero indarkeriaren biktima diren emakumeak. Bizipenak eta eskariak [2012].

 Gobierno Vasco. Mujeres víctimas de violencia de género. Vivencias y demandas [2012].

     

 

Emakunde. Sexu-jazarpenari eta jazarpen sexistari aurre egiteko protokoloa [2011].

 Emakunde. Protocolo contra el acoso sexual y sexista en el trabajo [2011].

Eusko Jaurlaritza. Sexu erasoak.
Nola bizitzen diren, nola ulertzen diren,
eta nolako arreta ematen zaien [2011].

 Gobierno Vasco. Agresiones sexuales.
Cómo se viven, cómo se entienden
y cómo se atienden [2011].

       

Eusko Jaurlaritza. Baliabide gida, sexu-esplotazioarako gizakiak salerosteari buruz. Profesionalak eta herritarrak [2010].

 Gobierno Vasco. Guía de recursos sobre trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Profesionales y ciudadanía [2010].

Eusko Jaurlaritza. Baliabide gida, sexu-esplotazioarako gizakiak salerosteari buruz. Nortzuk izan daitezkeen biktimak [2010].

 Gobierno Vasco. Guía de recursos sobre trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Víctimas potenciales [2010].

       

Emakunde. EAEko emekumeen eta gizonen berdintasunerako V. Plana [2010].

  Emakunde. V Plan para la igualdad entre mujeres y hombres en la CAE [2010].

Emakunde. Etxeko tratu txarrak eta sexu indarkeria jasaten dituzten emakumeei harrera hobea egiteko erakundeen arteko II. Akordioa" [2009].

 Emakunde. II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual [2009].

       

Emakunde. Euskararen erabilera ez sexista [2008].

 Emakunde. Guía de lenguaje para el ámbito educativo [2008].

       

Eudel. Etxeko tratu txarrak eta sexu erasoak jasaten dituzten emakumeei laguntza hobea emateko tokiko protokoloak eta neurriak hartzeko jarraibide-gida [2006].

 Eudel. Guía de pautas para la adopción de protocolos locales y medidas para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales [2006].

Emakunde. Emakumeen kontrako tratu txarren eta sexu-indarkeriaren aurrean jarduteko gizarte zerbitzuetako profesionalentzako gida [2006].

 Emakunde. Guía de actuación ante el maltrato doméstico y la violencia sexual contra las mujeres para profesionales de los servicios sociales [2006].

       

Emakunde. Zer egin etxeko tratu txarren eta sexu-erazoen aurrean? [2003].

 Emakunde. ¿Qué hacer ante el maltrato doméstico y las agresiones sexuales? [2003].

Eusko Jaurlaritza. Afektua eta hezkidetza Lehen Hezkuntzan [2003].

 Gobierno Vasco. Afecto y coeducación en Educación Primaria [2003].

       

Emakunde. Ikastetxearen Hezkuntza eta Curriculum Proiektuak egiteko baliabideak. II tomoa [1997].

 Emakunde. Recursos para la elaboración del Proyecto Educativo y Curricular de Centro. Tomo II [1997].

Emakunde. Ikastetxearen hezkidetza-eredua egiteko gida. I tomoa [1997].

 Emakunde. Guía para la elaboración del modelo coeducativo de centro. Tomo I [1997].

       

N. Zaitegi eta Urruzola. Nola landu eta aukeratu hezkidetzako ikasmaterialak [1993].

 N. Zaitegi y M.J. Urruzola. Cómo elaborar y seleccionar materiales coeducativos [1993].

Emakunde. Hizkuntzaren erabilera ez sexistarako proposamenak [1988].

 Emakunde. Propuestas para un uso no sexista del lenguaje [1988].