Eusko Jaurlaritza. Eskoletako jolastokiak eraldatzeko proiektu parte-hartzaileak egiteko gida [2019].

Gobierno Vasco. Guía para el desarrollo de proyectos participativos de transformación de patios escolares [2019].

Eusko Jaurlaritza. Osasun larrialkduak eskolan. Ikastetxeetarako gida [2015].

Gobierno Vasco. Urgencias sanitarias en la escuela. Guía para centros docentes [2015].

       

Ana M. García de Motiloa. Ospitalerako ipuinak [2015].

Ana M. García de Motiloa. Cuentos para el hospital [2015].

Edex. ePrebentzioa. Drogomenpetasunen prebentzioarako edukiera digitalak [2013].

Edex. ePrevención. Contenidos digitales para la prevención de las drogodependencias [2013].

       

Edex. eOsasuna. Osasun Hezkuntzarako edukiera digitalak [2013].

Edex. eSalud. Contenidos digitales de Educación para la Salud [2013].

Eusko Jaurlaritza. Euskadi eta drogak 2012 [2013].

Gobierno Vasco. Euskadi y drogas 2012 [2013].

       

Eusko Jaurlaritza. Nerabeen sexualitatea Euskal Autonomi Erkidegoan [2013].

Gobierno Vasco. Sexualidad en la adolescencia de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco [2013].

Eusko Jaurlaritza. Bost papagai. Hospitalerako ipuinak [2011].

Ana M. García de Motiloa. Cinco loritos. Cuentos para el hospital [2011].

       

Eusko Jaurlaritza. Ikas Elika. Elikagaien segurtasunerako [2011].

Gobierno Vasco. Ikas Elika. Seguridad alimentaria [2011].

Eusko Jaurlaritza. Euskadi eta drogak 2010 [2011].

Gobierno Vasco. Euskadi y drogas 2010 [2011].

       

Osakidetza. GIB/HIESA-ren, sexu bidez transmititutako infekzioen eta nahi gabeko haurdunaldiaren prebentzioa. Irakasleentzako gidaliburua [2011].

Osakidetza. Prevención del VIH/SIDA, infecciones de transmisión sexual y embarazo no deseado. Guía para el profesorado [2011].

Osakidetza. GIB/HIESA-ren, sexu bidez transmititutako infekzioen eta nahi gabeko haurdunaldiaren prebentzioa. Gazteentzako gida [2011].

Osakidetza. Prevención del VIH/SIDA, infecciones de transmisión sexual y embarazo no deseado. Guía para jóvenes [2011].

       

Eusko Jaurlaritza. Diabetesa duten haurrekin jarduteko oinarrizko arauak [2011].

Gobierno Vasco. Normas básicas de actuación ante niños y niñas con diabetes [2011].

Eusko Jaurlaritza. Zer egin zorriak edo bartzak daudenean? [2011].

Gobierno Vasco. ¿Cómo actuar en caso de piojos y liendres? [2011].

       

Ministerio de Educación y Ministerio de Sanidad y Política Social. Criterios generales de actuación frente a la gripe pandémica A (H1N1) en el ámbito escolar [2009].

Eusko Jaurlaritza. Osasun-arazoei nola egin aurre eskolan: larrialdiak eta arazo bereziak eskolan. Laguntza-materiala [2006].

Gobierno Vasco. Curso de formación sobre primeros auxilios en el ámbito educativo. Material de apoyo [2006].

       

Eusko Jaurlaritza. Osasun arreta berezia eskola orduetan. Zirkularra [2006].

Gobierno Vasco. Atención sanitaria especial durante el horario escolar. Circular [2006].

Eusko Jaurlaritza. Osasun-arazoei nola egin aurre eskolan: larrialdiak eta arazo bereziak eskolan. Laguntza-materiala [2006].

Gobierno Vasco. Curso de formación sobre primeros auxilios en el ámbito educativo. Material de apoyo [2006].

       

Eusko Jaurlaritza. Baterabiltzeko tresnak 3. AFN-H sindromea duten ikasleekin jarduteko gida [2006].

Gobierno Vasco. Recursos para la inclusión 3. Guía de actuación con el alumnado con TDA-H [2006].

Eusko Jaurlaritza. Baterabiltzeko tresnak 2. Minbizia duten haurrak heztea [2006].

Gobierno Vasco. Recursos para la inclusión 2. Educar a niños y niñas con cáncer [2005].

       

Eusko Jaurlaritza. Baterabiltzeko tresnak 1. Glutenik gabeko menualk egiteko gida [2004].

Gobierno Vasco. Recursos para la inclusión 1. Guía para elaborar menús sin gluten [2004].

Eusko Jaurlaritza. Eskola-jantokien kudeaketarako osasun gida [2003].

Gobierno Vasco. Guía higiénico- sanitaria para la gestión de comedores escolares [2003].