Eusko Jaurlaritza. EAEko Hezkuntza-Sistema hobetzeko plana. Jarraipena 2016-2018 [2019].

Gobierno Vasco. Plan de mejora del Sistema Educativo de la CAPV. Revisión 2016-2018 [2019].

       

  EEK. Hezkuntza Euskadin. 2015-2017 txostena [2018].

CEE. La educación en Euskadi. Informe 2015-2017 [2018].

Eusko Jaurlaritza. Irakasleen Gida. Euskal hezkuntza-sisteman sartzen diren irakasleentzat [2017].

Gobierno Vasco. Guía para Docentes que se incorporan al sistema educativo vasco [2017].

       

Eusko Jaurlaritza. Heziberri 2020. Ildo estrategikoen garapenari lotutako araudia, planak, programak eta deialdiak [2016].

Gobierno Vasco. Heziberri 2020. Normativa, planes, programas y convocatorias relacionadas con el desarrollo de las líneas estratégicas [2016].

Eusko Jaurlaritza. Heziberri 2020. EAEko Hezkuntza-Sistema hobetzeko plana. Bikaintasunerantz ekitatean oinarrituta [2016].

Gobierno Vasco. Heziberri 2020. Plan de mejora del Sistema Educativo de la CAPV. Basado en la equidad hacia la excelencia [2016].

       

  EEK. Hezkuntza Euskadin. 2013-2015 txostena [2016].

  CEE. La educación en Euskadi. Informe 2013-2015 [2016].

ISEI-IVEI. Hezkuntza bikaintasunerantz [2016].

ISEI-IVEI. Hacia la excelencia educativa [2016].

hezkuntza hobetzeko plana

       
 

 

ISEI-IVEI. Eskolaren eraginkortasuna Euskadiko ikastetxeetan [2015].

ISEI-IVEI. La eficacia escolar en los centros del País Vasco [2015].

       

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza berriztatzeko lehentasun ildoak 2015-2016 [2015].

Gobierno Vasco. Líneas prioritarias de innovación educativa 2015-2016 [2015].

Eusko Jaurlaritza. Unibertsitatez kanpoko irakaskuntzaren datuak Euskadin 2013-2014 [2015].

Gobierno Vasco. Datos de la enseñanza no universitaria en Euskadi 2013-2014 [2015].

       

  EEK. Hezkuntza Euskadin. 2012-2013 txostena [2014].

  CEE. La educación en Euskadi. Informe 2012-2013 [2014].

Eusko Jaurlaritza. Heziberri 2020. Hezkuntza-eredu pedagogikoaren markoa [2014].

Gobierno Vasco. Heziberri 2020. Marco del modelo educativo pedagógico [2014].

       

Eusko Jaurlaritza. Heziberri 2020. Hasierako plangintza [2014].

Gobierno Vasco. Heziberri 2020. Plan inicial [2014].

Eusko Jaurlaritza. Prest Gara. Ikasten duen komunitatea [2014].

Gobierno Vasco. Prest Gara. Una comunidad educativa que aprende [2014].

       

Eusko Jaurlaritza. 1/2103 LEGEA, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzkoa [2013].

Gobierno Vasco. LEY 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida [2013].

 CEE. Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa | LOMCE. Texto integrado en la LOE actualizada [2013].

aurkezpena | presentación

 

       

 Ministerio de Educación. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). Texto consolidado. Última modificación 10 de diciembre de 2013 [2013].

 Ministerio de Educación. Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE). Texto consolidado. Última modificación 10 de diciembre de 2013 [2013].

       

Ministerio de Educación. Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa | LOMCE [2013].

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza egitasmoak. Hezkuntza Zerbitzuei aurkezpen-ekitaldia [2013-05-06].

Gobierno Vasco. Proyectos de educación. Acto de presentación a los Servicios Educativos [06-05-2013].

       

  EEK. EAEko irakaskuntzaren egoerari buruzko txostena 2010-2012 [2013].

  CEE. Informe sobre la situación de la enseñanza en la CAPV 2010-2012 [2013].

 

  EEK. EAEko irakaskuntzaren egoerari buruzko txostena 2008-2010 [2012].

  CEE. Informe sobre la situación de la enseñanza en la CAPV 2008-2010 [2012].

       

Berritzegune Nagusia. Hezkuntza sareak [2011].

Berritzegune Nagusia. Redes educativas [2011].

 

 

Eusko Jaurlaritza. Lehentasunezko jarduera eremuak 2011-2014 [2011].

Gobierno Vasco. Ámbitos de actuación prioritarios 2011-2014 [2011].

       

  EEK. EAEko irakaskuntzaren egoerari buruzko txostena 2006-2008 [2010].

  CEE. Informe sobre la situación de la enseñanza en la CAPV 2006-2008 [2010].

Eusko Jaurlaritza. 1/1993 LEGEA, otsailaren 19koa, Euskal Eskola Publikoari buruzkoa. Testu kontsolidatua [2008].

Gobierno Vasco. LEY 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca. Texto consolidado [2008].

       

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza berriztatzeko lehentasun ildoak 2007-2010 [2007].

Gobierno Vasco. Líneas prioritarias de innovación educativa 2007-2010 [2007].

Eusko Jaurlaritza. Euskal Hezkuntza Sistemaren antolakuntza eta ezaugarriak [2007].

Gobierno Vasco. Ordenación y características del Sistema Educativo Vasco [2007].

       

EEK. Hizkuntz ereduei buruzko Euskadiko Eskola Kontseiluaren akordioa [2007].

CEE. Acuerdo del Consejo Escolar de Euskadi sobre los modelos lingüísticos [2007].

 

EEK. “Kalitatezko hezkuntza denentzat eta denen artean” dokumentuari buruzko txostena [2004].

CEE. Informe sobre el documento “Una educación de calidad para todos y entre todos” [2004].

 

       

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza berriztatzeko lehentasun ildoak 2003-2006 [2003].

Gobierno Vasco. Líneas prioritarias de innovación educativa 2003-2006 [2003].

EEK. Hezkuntzaren kalitate-legereako oinarri dokumentuari buruzko txostena [2002].

CEE. Informe sobre el documento de bases para una educación de calidad de la educación [2002].

       

EEK. Hezitzaileak XXI mendeko gizartean [2002].

CEE. Los educadores en la sociedad del siglo XXI [2002].

 

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza berriztatzeko lehentasun ildoak 2000-2003 [2000].

Gobierno Vasco. Líneas prioritarias de innovación educativa 2000-2003 [2000].

       

EEK. Autonomia eta partaidetza [1999].

CEE. Autonomía y participación [1999].

CEE. Necesidades educativas de la sociedad actual [1997].

       

Unesco. La educación encierra un tesoro [1996].

 

EEK. Irakas profesionaltasuna gaur [1995].

CEE. La profesionalidad docente hoy [1995].