LEY ORGÁNICA 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia [2015].

7/2015 LEGEA, ekainaren 30ekoa, gurasoen banantze edo haustura kasuetako familia harremanei buruzkoa [2015].

 

LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Texto consolidado a 31-10-2015 [2007-2015].

LEY ORGÁNICA 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación | LODE. Texto consolidado a 10-12-2013 [1985-2013].

 

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, DE educación | LOE. Texto consolidado a 10-12-2013 [2006-2013].

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa | LOMCE. [2013].
aurkezpena ikusi LOMCE sobre LOE

 

1/2103 LEGEA, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzkoa [2013]

LEY ORGÁNICA 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores [2000-2012].

 

AGINDUA, 2011ko ekainaren 20koa, lanean jazarpen sexista edota morala gertatzen den kasuetan prebentzio neurriak eta jarduteko prozedura arautzen dituena, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren arloan [2011].

LEY ORGÁNICA 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil [1996-2011].

 

3/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa [2005-2009].

201/2008 DEKRETUA, abenduaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzkoa [2008].

 

2/1993 LEGEA, otsailaren 19koa, Euskal Herriko Autonomi Erkidegoko Unibertsitatekoez kanpoko Irakaskuntzarako Irakasleen Kidegoei buruz [1993-2008].

1/1993 LEGEA, otsailaren 19koa, Euskal Eskola Publikoari buruzkoa. 2008-06-24ko testu kontsolidatua [1993-2008].

 

35/2008 DEKRETUA, martxoaren 4koa, EAE herri-ikastetxeetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko prozedura arautzen duena [2008].

4/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa [2005].

 

LEY ORGÁNICA 9/1995, de 20 de noviembre, de participación, evaluación y gobierno delos centros educativos | LOPEG. Texto revisado a 24-12-2002 [1995-2002].

LEY ORGÁNICA 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación General del Sistema Educativo | LOGSE [1990].

 

ESPAINAKO KONSTITUZIOA.Gorteengatik Diputatuen Kon gresuak eta Senatuak 1978 urriaren 31an ospatutako osoko bileran onartua [1978].

01c_basica