Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común | art. 35-36 [1992-2014].
xedapen osoa

 

297/2010 DEKRETUA, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena [2010].

1984eko Maiatzaren 3ko AGINDUA , Euskal Autonomi Elkarteko irakaskuntza ez-unibertsitarian hizkuntza ofizialen erabilera arauzkotzen duen 138/1983 Dekretuko 9.c) atala Irakasmaila Ertainerako garatuz [1983].

 

1983.eko Abuztuaren 1eko AGINDUA 138/1983 DEKRETUA, Uztailaren 11ko Euskal Herriko Autonomi Elkarteko irakaskuntza ez unibertsitarietan hizkuntza ofizialen erabilera araupetzen duena garatuz [1983].

Uztailaren 11ko 138/1983 DEKRETUA, Euskal Herriko irakaskuntza ez unibertsitarian hizkuntza ofizialen erabilera araupetuz [1983].

 

Azaroaren 24ko 10/1982 LEGEA, euskeraren erabilpena arauzkotzezkoa [1982].