Lidergoa zuzendaritza

Web gunea

Eusko Jaurlaritza. Zuzendaritzagunea Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Web gunea

FEAE. DYLE - Dirección y liderazgo educativo Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen urteko plana egiteko gidoia eta txantiloiak [2024] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza Sailburuordearen Jarraibideak, 2024-2025 ikasturterako ikastetxe publikoetako hezkuntzako berrikuntza-arduradunei (BeA) buruzkoak. [2024] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. Unibertsitatez kanpoko ikasketen antolamendua. Ikasturtearen antolaketa ikastetxe publikoetan: Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak, Bigarren Hezkuntzako ikastetxeak, Lanbide Heziketako ikastetxeak, Helduen Hezkuntzako ikastetxeak, etab. [2023] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Eskola egutegia

EHAA. 29/2023 DEKRETUA, zuzendaritza-funtzioa eskuratzeari, prestakuntza jasotzeari, hura ebaluatzeari eta aitortzeari (...) buruzkoa. [2023] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

LOMLOE. Dirección de los centros públicos

LOMLOE. Órganos colegiados de gobierno

Monografikoa ikusi

Eusko Jaurlaritza. COVID protokoloak: eskola jarduera eta koronabirusa. [2023] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza, Osasunerako hezkuntza

Ikastetxeetako protokoloen historikoa

Eusko Jaurlaritza. Jarraibideak, Batxilergoan ikasleak onartzeko (2023-2024 ikasturtea) [2023] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Ikusi onarpen-prozedura guztiak

EHAA. AGINDUA, 2022-12-27koa, ikasleak eskolatze-prozesu arruntetik kanpo eskolatzeari buruzkoa, HH, LH eta DBHn (...), eta Eskolatze Batzordeen osaera, eginkizunak eta antolatzeko eta jarduteko arauak zehazten dituena. [2023] Esparruak: Hezkuntza sistema, Eskola inklusiboa, Lidergoa zuzendaritza

Ikasle etorri berriak: eskabide orria eta alegazioak

Eusko Jaurlaritza. Jarraibideak-oinarri arautzaileak, eskolatze-prozesu arruntetik kanpoko ikasleak eskolatzeko HH, LH eta DBHn, ikastetxe publikoetan eta EAEko ikastetxe pribatu itunduetan... [2022] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. Jarraibideak, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedurak HH, LH eta DBH-n (2023-2024 ikasturtea) [2022] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Ikusi onarpen-prozedura guztiak

Eusko Jaurlaritza. Zuzendaritza Proiektua egiteko laguntza-gida [2022] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Gidaren bertsio nabigagarria

EHAA. 2022ko urriaren 28ko EBAZPENA, zuzendaritza eginkizuna betetzeko beharrezkoa den hasierako eta etengabeko prestakuntzaren esparrua ezartzen duena eta zuzendaritza-eginkizuna betetzen hasteko prestakuntza-programa espezifikoa eta zuzendaritza eginkizuna be [2022] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Bertsio nabigagarria

Zuzendarinet. Guía para lectura de la LOMLOE, ley orgánica de modificación de la LOE [2021] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre

Texto de la LOE con modificaciones de LOMLOE

Versión consolidada de la LOE

EHAA. 71/2021 DEKRETUA, otsailaren 23koa, Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena. [2021] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza
BOE. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) [2020] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza

...sobre la dirección

...sobre los órganos colegiados

Monografikoa by zuzendarinet

Euskadiko Eskola Kontseilua. Eskola-zuzendaritza publikoa. Esparruak eta pertzepzioak praktikatik. [2020] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. Argibideak, AJA onarturik ez duten EAEko ikastetxe publikoetako OOGren osaera ezartzen duena [2020] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Hauteskunde-prozesurako osagarrizko jarraibideak (2022-10-03)

Eduardo Pérez. Zuzendaritza-funtzioaren garapena [2020] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
EHAA. 1/2018 DEKRETUA, urtarrilaren 9koa, EAEko HH, LH, DBH, Batxilergoa eta Lanbide Heziketan ikasleak onartu eta eskolatzeari buruzkoa... [2018] Esparruak: Hezkuntza sistema, Eskola inklusiboa, Lidergoa zuzendaritza

Onartzeko eta matrikulatzeko prozesua «euskadi.eus»-en

EOSLATP. Guía para la evaluación de las direcciones escolares. [2017] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

2012-05-25eko AGINDUA, ebaluazio-prozesuari buruzkoa

EOSLATP. Guía para la evaluación de la práctica docente. [2017] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Curso on line

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Hizkuntza Proiektua egiteko gida. [2016] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza, Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Gidaren bertsio nabigagarria

ISEI-IVEI. Hezkuntza bikaintasunerantz. [2016] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza, Ebaluazioa eta hobekuntza

Hezkuntza hobetzeko planaren aurkezpena

ISEI-IVEI eta EHU-UPV. Eskolaren eraginkortasuna Euskadiko ikastetxeetan. [2015] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua egiteko gida. [2013] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Gidaren bertsio nabigagarria

EHAA. AGINDUA, 2012ko maiatzaren 25ekoa, 22/2009 Dekretua aplikatuz lau urterako izendatutako ikasketa-burutzak eta idazkariak ebaluatzeko prozesuari buruzkoa. [2013] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
ISEI-IVEI. Balio erantsi handiko ikastetxeen ezaugarriak eta jardunbide egokiak. [2013] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza, Ebaluazioa eta hobekuntza
EAEko Hizkuntza ikuskaritza. Antolakuntza eta Jarduera Araudia [AJA] egiteko eredua. [2013] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. Irakas-praktikaren hobekuntza. Autoebaluazio esperientzia. [2013] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. Zuzendaritza Proiektua egiteko gida. [2012] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Gidaren bertsio nabigagarria

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Urteko Plana eta Urteko Memoria egiteko gida. [2012] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Gidaren bertsio nabigagarria

EHAA. AGINDUA, 2012ko maiatzaren 25ekoa, 22/2009 Dekretua aplikatuz lau urterako izendatutako zuzendaritzak ebaluatzeko prozesuari buruzkoa. Dimentsioak eta ebaluazio-irizpideak [2012] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Plangintza eskola eremuan. [2010] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

EHAA. 185/2010 DEKRETUA, uztailaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartzeko dena. [2010] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza, Beste batzuk

informazio gehiago euskadi.eus webgunean

Consejo Escolar de Euskadi. Euskadiko ikastetxe publikoetako zuzendaritzari buruzko azterlan berria. [2009] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Aurkezpena

EHAA. 21/2009 DEKRETUA, otsailaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitateaz besteko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak ezartzen dituena [2009] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza

Testu kontsolidatua

Eusko Jaurlaritza. Guía para la elaboración o remodelación del Proyecto Curricular de Centro [2008] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
EHAA. 2008-03-10eko AGINDUA, agindu honen bitartez, EAEko ikastetxeetan —fondo publikoekin ordaindutakoetan— ikasturte bakoitzeko eskola-egutegia egiteko oinarrizko arautegia zehazten da. [2008] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Testu bategina

BOE. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) [2006] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza

Versión consolidada de la LOE

EHAA. AGINDUA, 2005eko maiatzaren 20koa, «Kalitatea Hezkuntzan» izeneko Kalitatea Kudeatzeko Sistema sortu eta horri dagozkion ziurtagiria eta zigilua ezarri dituena [2005] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Infografia interaktiboa by zuzendarinet

Campo, Alejandro. Zuzendari bila [2004] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa ikusi

Rul, J. eta Zaitegi, N. Ikastetxearen autoebaluazioa. [2003] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza, Ebaluazioa eta hobekuntza
Consejo Escolar de Euskadi. EAEko ikastetxe publikoetako Zuzendaritzari buruzko jardunaldiak. [2001] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Consejo Escolar de Euskadi. EAEko ikastetxe publikoetako Zuzendaritzari buruzko azterlana. [2000] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Hezkuntza Ikuskaritza. Antolakuntza eta Jarduera Araudia [AJA] egiteko eredua. [1997] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua lantzeko gida. [1997] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
EHAA. 7/1997 DEKRETUA, EAEko itunpeko ikastetxeen Eskola-Kontseilua hautatzeko eta eratzeko eta zuzendaria izendatzeko prozedura arautzen duena. [1997] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza

ikusi «euskadi.eus»-en

Testu bateratua

EHAA. 258/1996 DEKRETUA, 1996ko azaroaren 12koa, EAEko ikastetxe publiko ez-unibertsitarioetan Ordezkaritza–Organo Gorena (OOG) hautatzeko eta partzialki berritzeko prozesua arautzen duena [1996] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza

ikusi «euskadi.eus»-en

Testu bategina

Hezkuntza Ikuskaritza. Ikastetxearen Urteko Plana egiteko gida. [1995] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Hezkuntza Ikuskaritza. Ikastetxearen Urteko Memoria egiteko gida. [1995] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
BOE. Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) [1985] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza

Versión consolidada de la LODE

texto completo de la LODE con las modificaciones de la LOMLOE

Subir